Strona Główna Strona Główna
AKTUALNOŚCI

Żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe, po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu, dowódca jednostki wojskowej może przyznać nagrodę w wysokości do 2000 zł. Warunkiem przyznania nagrody jest odbycie ustalonych w tym okresie ćwiczeń wojskowych oraz uzyskania z nich pozytywnych ocen służbowych. 


Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko: specjalista

(BIP nr 161430 z dnia 04 lipca 2014r.)

  1. Pietruszka Marek, Sandomierz
  2. Kosior Beata, Chmielów

II turnus służby przygotowawczej dla studentów

WKU w Sandomierzu informuje, że zaplanowano uruchomienie II turnusu służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach dla 220 studentów-ochotników, w tym dla 100 studentów Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Szkolenie rozpocznie się lipca 2014r. w ośrodku zamiejscowym Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, utworzonym na bazie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie do dnia 28.05.2014r. wniosków do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sandomierzu wraz z załącznikami tj. kopią świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu), zaświadczeniem ze szkoły wyższej potwierdzającym kontynuowanie nauki.

Jednocześnie informuję, że powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach może nastąpić, gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się o powołanie do tej służby warunkuje jej ukończenie w trakcie tych studiów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr 15 8323404.

 


 

Mianowanie na wyższe stopnie wojskowe

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z dnia 11 października 2013r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013r., poz. 1355), żołnierze rezerwy i osoby niepodlegające obowiązkowi służby wojskowej posiadające stopnie wojskowe starszego plutonowego (starszego bosmanmata), sierżanta sztabowego (bosmana sztabowego), starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego), młodszego chorążego sztabowego (młodszego chorążego sztabowego marynarki) i chorążego sztabowego (chorążego sztabowego marynarki), z dniem 01.01.2014r. mianuje się:

1.    Starszego plutonowego (starszego bosmanmata) – na stopień sierżanta (bosmana);
2.    Sierżanta sztabowego (bosmana sztabowego) i starszego sierżanta sztabowego
       (starszego bosmana sztabowego) – na stopień młodszego chorążego
       (młodszego chorążego marynarki);
3.    Młodszego chorążego sztabowego (młodszego chorążego sztabowego marynarki)

       i chorążego sztabowego (chorążego sztabowego marynarki) – na stopień starszego
       chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki).

  
Decyzję o mianowaniu wydaje dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące żołnierza rezerwy lub osoby niepodlegającej obowiązkowi służby wojskowej.

  

W związku z powyższym prosimy osoby posiadające wyżej wymienione stopnie wojskowe o zgłaszanie się osobiście do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu, ul. Puławiaków 12,
27-600 Sandomierz wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadany aktualny stopień wojskowy.
Telefon - 15 832 34 04 wew. 122 lub 116.

 

 


 

Wizyta w 3. Sandomierskim Batalionie Radiotechnicznym

9 grudnia 2013 roku grupa 25 uczniów z klas wojskowych Szkół ZDZ z Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic odwiedziła 3. Batalion Radiotechniczny, który stacjonuje w Sandomierzu. Wizyta młodzieży w specjalistycznej jednostce wojskowej była możliwa dzięki uprzejmości dowództwa.
 Uczniowie zwiedzili jednostkę i poznali pracę stacjonujących w niej żołnierzy. Zapoznali się również z zasadami rekrutacji dla kandydatów do służby w armii, które przedstawił Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu - ppłk Krzysztof Leśniak.

Jak to zwykle bywa u żołnierzy, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu zaprosił całą grupę uczniów na tradycyjną gorącą wojskową grochówkę.


 

Informujemy, że szkolenie elewów w ramach I turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych będzie realizowane w podległych centrach szkolenia
w terminie
od dnia 8 stycznia do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

 


 

UWAGA!

 

Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 263/MON z dnia 19 września 2013r. informujemy, że absolwenci uczelni posiadający tytuł magistra mogą składać wnioski o przyjęcie na szkolenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

Decyzja nr 263/MON z dnia 19.09.2013r.

 

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014r.

w 2014 r nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą:  

 

do 15 maja 2014r.:

12 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: eksploatacji systemów informatycznych i projektowo-programowej informatyki.

O przyjęcie na w/w uczelnie mogą ubiegać się: Absolwenci uczelni posiadający tytuł magistra, niebędący żołnierzami zawodowymi. 

 

  -  Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  -  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 

 


 7 lutego 2014 r. minister obrony narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie limitów miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunki studiów w poszczególnych uczelniach wojskowych.

Limity miejsc  dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2014–2015 prezentuje poniższa tabela.


Kontakt do uczelni wojskowych:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE
im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa-49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. (22) 683-90-00

www.wat.edu.pl

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
im. Bohaterów Westerplatte
81-103 Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
tel. (58) 626-25-25

www.amw.gdynia.pl

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
51-151 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
tel. (71) 765-81-34

www.wso.wroc.pl

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel. (81) 883-77-33, (81) 883-71-00

www.wsosp.deblin.pl


 

Następca prawny WKU Starachowice

Zgodnie z §9 pkt.28 Rozp. MON z 04.03.2010r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2010r.. Nr 41.poz.242) następcą prawnym osób nie podlegających obowiązkowi służby wojskowej zamieszkałych na terenie dotychczas administrowanym przez WKU Starachowice – POWIAT OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI jest:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w KIELCACH
ul. Wesoła 29
25 -353 KIELCE
tel. 41 278 - 61 - 97

 

WKU Kielce jest organem właściwym do wydawania zaświadczeń o odbyciu służby wojskowej dla niżej wymienionych osób powiatu ostrowieckiego, którzy nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej tj.
- szer. rez. r. 1959 i poniżej;
- pdf. rez. r. 1965 i poniżej;
- ofic. rez. r. 1949 i poniżej;
- kobiety r. 1969 i poniżej;
- osoby z kat. zdrowia „E”;
oraz osoby zainteresowane wydawaniem zaświadczeń dotyczące zmarłych do 2010r.

 


 

Nabór do pełnienia służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu prowadzi nabór do pełnienia służby przygotowawczej.
Służba przygotowawcza przeznaczona jest głównie dla ochotników, niepełniących do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, którzy mają ukończone 18 lat.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
- nie karana za przestępstwo umyślne;
- posiadająca obywatelstwo polski;
- posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej
- wiek co najmniej 18 lat;
- posiadająca odpowiednie wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby przygotowawczej powinny zgłosić się do WKU w Sandomierzu w celu złożenia wniosku o powołanie do pełnienia służby przygotowawczej wraz z następującymi dokumentami:

  1. (odpis lub uwierzytelnioną przez macierzystą szkołę kopię ) świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
  2. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
  3. Zaświadczenie z uczelni w przypadku studentów

 

 


 

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Dzięki temu otrzymasz:

• dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi;
• zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;
• zakwaterowanie zbiorowe;
• umundurowanie i wyekwipowanie;
• bezpłatne wyżywienie;
• opiekę medyczną;
• opiekę stomatologiczną;
• zaopatrzenie w produkty lecznicze;
• gwarancję stabilności zawodowej;
• zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej itp.;
 
Osoba zainteresowana służbą w NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH musi spełnić łącznie następujące warunki:
• posiadać orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
• nie być przeznaczonym do służby zastępczej;
• nie być karanym za przestępstwo umyślne;
• posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
• posiadać przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
• zaliczyć z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej.

Dokładniejsze informacje można uzyskać w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu – pokój nr 7.